BookSelectorUnit
Western Desert1942 DAK Anti-tank Gun PlatoonAufklärungs Gruppe
Western Desert1942 DAK Light Africa DivisionAufklärungs Gruppe
Armies of GermanyGerman Reinforced PlatoonAufklärungs Gruppe