BookSelectorUnit
Konflikt '47 rule bookU.S. (Revised)M4A2 Sherman Zippo medium tank
Konflikt '47 rule bookU.S. AirborneM4A2 Sherman Zippo medium tank
Konflikt '47 rule bookU.S. Heavy InfantryM4A2 Sherman Zippo medium tank
Konflikt '47 rule bookU.S. Marine CorpsM4A2 Sherman Zippo medium tank
Konflikt '47 rule bookUS K47 + BA Reinforced PlatoonM4A2 Sherman Zippo medium tank