BookSelectorUnit
Konflikt '47 rule bookGermany (Revised)Schwimmwagen
Konflikt '47 rule bookGermany AirborneSchwimmwagen
Konflikt '47 rule bookGermany Heavy InfantrySchwimmwagen
Konflikt '47 rule bookGermany SS ShocktrooperSchwimmwagen