BookSelectorUnit
Konflikt '47 rule bookGermany (Revised)StuG III/IV
Konflikt '47 rule bookGermany AirborneStuG III/IV
Konflikt '47 rule bookGermany Heavy InfantryStuG III/IV
Konflikt '47 rule bookGermany SS ShocktrooperStuG III/IV