BookSelectorUnit
Konflikt '47 rule bookSoviet (Revised)T-34/ZP medium tank
Konflikt '47 rule bookSoviet AirborneT-34/ZP medium tank
Konflikt '47 rule bookSoviet GuardsT-34/ZP medium tank
Konflikt '47 rule bookSoviet Heavy AssaultT-34/ZP medium tank