BookSelectorUnit
Konflikt '47 rule bookGermany (Revised)Kübelwagen
Konflikt '47 rule bookGermany AirborneKübelwagen
Konflikt '47 rule bookGermany Heavy InfantryKübelwagen
Konflikt '47 rule bookGermany SS ShocktrooperKübelwagen